+421 903-717-975
1pack.eu@gmail.com
Mo-Fr: 09:00 to 18:00
St-Su: Closed
0Cart

You have no items in your shopping cart.

Privacy Policy

POUCENIE O VAŠICH PRÁVACH

Vázený zákazník,

Ako prevádzkovatel

Obchodné meno:                  SERVICE PACK TRADE s.r.o.

Sídlo:                                    Sútazná 1125/21 821 08 Bratislava

ICO:                                      48095206

DIC:                                      2120042144

Zastúpená:                            Oleksandr Artyukovych, konatel

Registrácia:                           zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka c. 103023/B

 

aby ste vyplnili formulár – spracúvame vaše osobné údaje. Bezpecnost vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a co môzete od nás pozadovat.

Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vediet, ci spracúvame vaše osobné údaje. Pokial tieto spracúvame, môzete nás poziadat o prístup k údajom. Na základe vašej ziadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spolocnostou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokial sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môzete nás poziadat o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za urcitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môzete poziadat kedykolvek. Vaše osobné údaje vymazeme, ak

uz vaše osobné údaje nepotrebujeme pre úcel, na ktorý ste nám ich poskytli;

odvoláte svoj súhlas;

namietate voci spracúvaniu vašich osobných údajov;

spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

osobné údaje musia byt vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnost;

ak ste dieta, príp. rodic dietata, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môzete nás poziadat, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokial vašej ziadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávat a dalej s nimi pracovat nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

nám oznámite, ze vaše osobné údaje sú nesprávne, a to az dokým neoveríme ich správnost;

spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho ziadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

vaše údaje uz nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatnovanie alebo obhajovanie svojich práv;

namietate voci spracúvaniu vašich osobných údajov, a to az kým neoveríme, ci naše oprávnené záujmy prevazujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnost údajov

Máte právo ziadat, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umozní lahko si preniest údaje do inej spolocnosti. Tiez nás môzete poziadat, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spolocnosti priamo my. Vašej ziadosti vyhovieme v prípade, ze ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietat

Máte právo namietat, ze spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na úcely priameho marketingu, môzete namietat ich spracúvanie kedykolvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymazeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

vytvárania zákazníckeho profilu,

môzete namietat ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môzete tieto práva vykonávat?

S vašou ziadostou sa môzete na nás obrátit emailom na 1pack.eu@gmail.com.

Všetkými vašimi ziadostami sa budeme zaoberat a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovat rovnakým spôsobom, ako ziadost podáte.

 

V Bratislave, dna 24.05.2018                                                     Oleksandr Artyukovych, konatel spolocnosti

SERVICE PACK TRADE s.r.o.

 

 

POLITIKA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

SERVICE PACK TRADE s.r.o.                                                                                         www.1pack.eu

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spolocnost SERVICE PACK TRADE s.r.o. je prevádzkovatelom webovej stránky www.1pack.eu a hlavným záujmom spolocnosti SERVICE PACK TRADE s.r.o. je poskytovanie baliacich sluzieb, zvyšovanie kvality poskytovaných sluzieb, rozvoj korektných vztahov s partnerskými organizáciami a rozvoj dobrého mena spolocnosti.

Presadenie týchto záujmov je závislé od neustáleho zvyšovania úrovne riadenia, kvality a efektívnosti poskytovaných sluzieb, a uvedomujeme si, ze neoddelitelnou súcastou ich pouzívania je atribút bezpecnosti a ochrany osobných údajov.

Bezpecnostnou politikou spolocnosti SERVICE PACK TRADE s.r.o. boli stanovené nevyhnutné a ekonomicky odpovedajúce opatrenia na ochranu aktív informacného systému, ochranu osôb a majetku a zavedenie bezpecnostných mechanizmov do systému prevádzkovaných technológií.

Manazment spolocnosti SERVICE PACK TRADE s.r.o. je zodpovedný za správny odhad rizika a jeho e­fek­tívne riadenie vzhladom na ochranu aktív dôlezitých pre zabezpecenie funkcnosti organizácie. Prvoradým cielom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpecnostných incidentov.

V spolupráci s odborníkmi sme aplikovali bezpecnostné opatrenia, ktorých cielom je:

chránit citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou a znicením, ako aj zachovat dôvernost spracovaných údajov,

identifikovat potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzat im.

SERVICE PACK TRADE s.r.o. preto prijala primerané technické a organizacné opatrenia s cielom zaistit úroven bezpecnosti pri spracúvaní osobných údajov.

Spolocnost SERVICE PACK TRADE s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlucne v súlade so zákonom c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, a to všetky v platnom znení.

SERVICE PACK TRADE s.r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahrna základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní sluzieb prostredníctvom internetovej stránky www.1pack.eu (dalej len „Internetová stránka). SERVICE PACK TRADE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pricom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnost. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami SERVICE PACK TRADE s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (dalej len ako „Nariadenie“),

Zákon c. 18/2018 Z z. o ochrane osobných údajov (dalej len ako „Zákon“),

Zákon c. 351/2011 Z z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Zákon c. 22/2004 Z z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitela a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.1pack.eu.

DEFINÍCIA POJMOV

Osobný údaj/osobné údaje sú akékolvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osoby (dalej len „dotknutá osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, ktorú mozno identifikovat priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikacné císlo, lokalizacné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden ci viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovatel je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spolocne s inými urcí úcely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, ze sa úcely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve clenského štátu, mozno prevádzkovatela alebo konkrétne kritériá na jeho urcenie urcit v práve Únie alebo v práve clenského štátu;

Sprostredkovatel je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovatela;

Klient je fyzickou osobou, ktorá vyuzíva alebo plánuje vyuzívat Sluzby; klientom je aj fyzická osoba, ktorá si rezervuje takéto Sluzby.

Sluzby predstavujú baliace a/alebo aj iné sluzby, ktoré SERVICE PACK TRADE s.r.o. poskytuje Klientom.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromazdovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhladávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestnovanie, vyuzívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupnovanie/poskytnutie alebo zverejnovanie.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich dalej spracúva.

Sprístupnovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umoznenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich dalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumitelný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo cestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informacného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký úcel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a cas platnosti Súhlasu.

Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemozno priradit dotknutej osobe, ktorej sa týka.

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH KLIENTOM CEZ WEB

Osobné údaje musia byt:

spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vztahu k dotknutej osobe („zákonnost, spravodlivost a transparentnost“),

získavané na konkrétne urcené, výslovne uvedené a legitímne úcely a nesmú sa dalej spracúvat spôsobom, ktorý nie je zlucitelný s týmito úcelmi („obmedzenie úcelu“),

primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhladom na úcely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“),

správne a podla potreby aktualizované; musia sa prijat všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpecilo, ze sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hladiska úcelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymazú alebo opravia („správnost“),

uchovávané vo forme, ktorá umoznuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na úcely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania“),

spracúvané spôsobom, ktorý zarucuje primeranú bezpecnost osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, znicením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizacných opatrení („integrita a dôvernost“).

Prevádzkovatel je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vediet tento súlad preukázat („zodpovednost“).

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k ked je splnená aspon jedna z týchto podmienok:

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne úcely,

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe ziadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovatela,

spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili zivotne dôlezité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovatelovi,

spracúvanie je nevyhnutné na úcely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovatel alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, ked nad takýmito záujmami prevazujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyzadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieta.

Prevádzkovatel je dalej povinný najmä:

pred zacatím spracúvania osobných údajov vymedzit úcel spracúvania osobných údajov; úcel spracúvania osobných údajov musí byt jasný, vymedzený jednoznacne a konkrétne a musí byt v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

urcit podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavat osobné údaje výlucne na vymedzený alebo ustanovený úcel, je neprípustné získavat osobné údaje pod zámienkou iného úcelu spracúvania alebo inej cinnosti,

zabezpecit, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú úcelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

zabezpecit, aby sa osobné údaje spracúvali a vyuzívali výlucne spôsobom, ktorý zodpovedá úcelu, na ktorý boli zhromazdené; je neprípustné zdruzovat osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne úcely,

zabezpecit, aby zhromazdené osobné údaje boli spracúvané vo forme umoznujúcej identifikáciu dotknutých osôb pocas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie úcelu spracúvania,

zlikvidovat v prípade anonymizovat tie osobné údaje, ktorých úcel spracúvania sa skoncil; po skoncení úcelu spracúvania mozno osobné údaje dalej spracúvat len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na úcely štatistiky. Pocas spracúvania osobných údajov na úcely podla predchádzajúcej vety je Prevádzkovatel povinný ich oznacit a anonymizovat.

Cookies

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa stahujú do zariadenia (pocítac, tablet, mobilný telefón atd.) pocas pouzívania Internetovej stránky. Prevádzkovatel pomocou cookies skúma úcinnost Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú ziadne informácie slúziace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa pouzívajú na identifikáciu prehliadaca na konkrétnom zariadení. Cookies môzu byt docasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadaca po dobu uvedenú v cookie.

Tieto trvalé cookies môzu byt kontrolované pri kazdej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromazdujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahrnajú: typ prehliadaca, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operacný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je mozné vypnút v úcte Google. Pocítac je mozné nastavit tak, aby cookies odmietal, aj ked v takom prípade je mozné, ze niektoré funkcie stránky nebudú funkcné.

Práva dotknutých osôb

Prevádzkovatel prijme vhodné opatrenia s cielom poskytnút dotknutej osobe všetky informácie uvedené v clánkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podla clánkov 15 az 22 a clánku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v strucnej, transparentnej, zrozumitelnej a lahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií urcených osobitne dietatu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to poziadala dotknutá osoba, informácie sa môzu poskytnút ústne za predpokladu, ze sa preukázala totoznost dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získat od prevádzkovatela potvrdenie o tom, ci sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získat prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

úcely spracúvania;

kategórie dotknutých osobných údajov;

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

ak je to mozné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je mozné, kritériá na jej urcenie;

existencia práva pozadovat od prevádzkovatela opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietat proti takémuto spracúvaniu;

právo podat staznost dozornému orgánu;

ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékolvek dostupné informácie, pokial ide o ich zdroj;

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovatel bez zbytocného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zretelom na úcely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená poziadat spolocnost SERVICE PACK TRADE s.r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spolocnosti SERVICE PACK TRADE s.r.o. sú odvolatelné. Vašu ziadost pošlite na e-mailovú adresu: 1pack.eu@gmail.com.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podat staznost na dozorný orgán.

V prípade otázok prosím kontaktovat nášho odborníka na spracúvanie osobných údajov (nie je zodpovednou osobou v zmysle GDPR a Zákona):

Mgr. Mykola Vdovychenko,

e-mail: dpo.mykola.vdovychenko@gmail.com

 

V Bratislave, dna 24.05.2018                                                     Oleksandr Artyukovych, konatel spolocnosti

 

SERVICE PACK TRADE s.r.o.

 

ONLINE FORMULÁR PRE SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY NA MARKETINGOVÉ ÚCELY PRE VÁŠ WEB

 

Dávam svoj priamy a jednoznacný súhlas pre komunikáciu s marketingovým úcelom

Chcem prijímat marketingovú komunikáciu od spolocnosti.[1]

Uprednostnujem komunikáciu týmto spôsobom:
e-mail
pošta
telefonicky
SMS

Súhlasím s tým, aby spolocnost [prevádzkovatel] poskytla moje osobné údaje spolocnosti [spolocnost] a aby táto spracúvala moje osobné údaje a kontaktovala ma na vyššie uvedené úcely.[2]

Dalej chcem prijímat personalizované ponuky produktov a sluzieb spolocnosti [prevádzkovatel], ktoré identifikovala na základe mojich osobných preferencií a správania sa ako aj na základe pouzívania produktov a sluzieb.[3]

Som si vedomý práva, ze svoj súhlas môzem kedykolvek odvolat.[4] 

Informácie na webe

[1] Súhlasím s tým, aby spolocnost SERVICE PACK TRADE s.r.o. spracovávala moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol a ktoré získala v súvislosti s mojim správaním (napr. meno, priezvisko, tel. c., email, osobné preferencie) za úcelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a sluzbách prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie,  ako aj na prieskum trhu.

 

[2] Súhlasím s tým, aby spolocnost SERVICE PACK TRADE s.r.o. poskytla moje osobné údaje, ktoré som jej uviedol a ktoré získala v súvislosti s mojim správaním (napr. meno, priezvisko, tel.c., email, osobné preferencie) spolocnosti [doplnit spolocnost]. Táto ma tiez môze kontaktovat vybraným spôsobom komunikácie v súvislosti so svojou cinnostou za úcelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a sluzbách,  ako aj na prieskum trhu. Uvedené spolocnosti si môzu vzájomne poskytovat aktualizácie.

[3] Súhlasím s tým, aby sa moje osobné údaje pouzívali na vytváranie individuálneho profilu zákazníka s pouzitím štatistického postupu. Vdaka tomuto zákazníckemu profilu budem dostávat marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude pre mna relevantný, napr. personalizované ponuky od spolocnosti SERVICE PACK TRADE s.r.o. (dalej len „prevádzkovatel“) a [spolocnost]. Tiez súhlasím s tým, aby na vyššie uvedené úcely prevádzkovatel poskytol môj zákaznícky profil partnerským spolocnostiam a aby ma tieto oslovovali s obsahom, ktorý bude pre mna relevantný.

Súhlasím s tým, aby tieto moje údaje boli pouzité v rámci vytvárania zákazníckeho profilu:

1. kontaktné údaje ako napr. meno a priezvisko, adresa, tel. c., email;

2. doplnkové informácie a moje preferencie ako napr. oblúbená predajna, záujmy a záluby;

3. identifikacné údaje ako napr. císlo zákazníka, císlo zmluvy);

4. história zákazníka ako napr. prijatie ponúk, údaje o objednávkach, údaje o kúpe tovaru.

[4] Tento súhlas môzem kedykolvek odvolat. Odvolanie súhlasu má úcinky do budúcnosti. Pokial odvolám súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na všetky vyššie uvedené úcely, nebudem uz dostávat ziadnu marketingovú komunikáciu. Súhlas môzem odvolat cez Online formulár alebo iným spôsobom ako je uvedené v Politike ochrany osobných údajov. Týmto spôsobom môzem poziadat aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Dalšie informácie týkajúce sa mojich údajov a práv si môzem precítat na stránke Politika ochrany osobných údajov.Product was successfully added to your shopping cart.